شهروندی اسپانیا

سایر شرایط دریافت شهروندی اسپانیا چیست؟

اجازه اقامت دائم به اشخاص خارجی که بتوانند حداقل یکی از موارد زیر را به اثبات برسانند اعطاء خواهدشد:
یک: ذینفع از یک صندوق بازنشستگی که در نظام تامین اجتماعی اسپانیایی لحاظ گردد.
دو: ذینفع از شخصی به دلیل ناتوانی مطلق دائم که در نظام تامین اجتماعی اسپانیایی لحاظ شده ، به قدر کافی قادر به تامین خود و همچنین خانواده همراه او باشد.
سه: متولد اسپانیا و زمان ابراز داشتن شرایط اقامت قانونی و پیوسته حداقل در طول مدت 3 سال متوالی و بلافاصله قبل از درخواست ، به سن قانونی رسیده باشد.
چهار: شخص اسپانیایی الاصل و اگر پس از آن ملیت اسپانایی اش را از دست داده باشد.
پنج: پس از رسیدن به سن قانونی در طول مدت 5 سال بلافاصله قبل از درخواست اقامت دائم تحت سرپرستی اولیاء اسپانیایی باشد.
شش: افراد بی خانمان ( بدون داشتن ملیت تابعه یک کشور در دنیا ) و افراد پناهنده که به همین ترتیب شناخته شوند.
هفت: اشخاص خارجی که به طریقی مشخص و ممتاز به پیشرفت اقتصادی ، علمی با فرهنگی کشور اسپانیا یا مناطق برون مرزی اش کمک کرده باشد.
درخواست اقامت باید حاوی مدارکی باشد که درخواست بر اساس آنها قرار می گیرد . رویه درخواست قانونی ظرف مدت 3 ماه از زمان ارائه درخواست پاسخ داده خواهد شد.
زمانیکه پاسخ ابلاغ می شود ، شخص خارجی یکماه فرصت دارد تا برای گرفتن کارت شناسایی درخواست ارائه کند.
دارندگان این اجازه اقامت دائم باید هر 5 سال یکبار ، 60 روز زودتر ( تعطیلات شنبه ها ، یکشنبه ها و تعطیلات بانکها محاسبه می شوند ) از تاریخ انقضای چنین اجازه ای و پرداخت مالیاتهای چنین اجازه ای برای پرداخت آن اقدام کنند.